Nefarmokologická liečba je účinná - Výsledky výskumu


Aké je opodstatnenie nefarmakologickej liečby Alzheimerovej choroby? Do akej miery sú účinné jednotlivé prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov? Je možné ovplyvniť kognitívne schopnosti inak ako prostredníctvom liekov?

Na tieto otázky sme hľadali odpoveď v projekte "Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacích a proteomických biomarkerov" financovanom z grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorý trval 2,5 roka. Čo priniesol výskum, ktorý sme realizovali?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe analýz výsledkov neuropsychologických testov a objektívnej kvantitatívnej MRI volumometrie mozgu sa podarilo preukázať pozitívny terapeutický efekt nefarmakologických prístupov, ako sú tréning kognitívnych funkcií a edukácia rodinných príslušníkov pacientov.

Výsledky projektu podporujú aplikáciu týchto nefarmakologických prístupov u príslušných pacientov v praxi vzhľadom na objektívne zdokumentovaný pozitívny efekt.

Výsledky získané v rámci riešenia projektu APVV-0621-07 prispejú k včasnej a správnej diagnostike demencií v SR, ako aj podpore nových terapeutických prístupov v nefarmakologickej liečbe demencií, predovšetkým Alzheimerovej choroby.

 

Záverečná hodnotiaca správa Agentúry na stiahnutie TU.