Najvýznamnejšie projekty Centra MEMORY

Počas svojej existencie sa Centrum MEMORY zapojilo do desiatok úspešných projektov, najvýznamnejšími z nich sú tieto:

 

(1)

Alzheimerova choroba v očiach slovenskej verejnosti - prevencia a destigmatizácia - projekt bol realizovaný za finančnej podpory Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom edukovať verejnosť v problematike Alzheimerovej choroby, zmeniť vnímanie Alzheimerovej choroby a tým podporiť prevenciu duševného zdravia. Jedným z výsledkov projektu je nový informačný portál www.spoluprotidemencii.sk.

 

(2)

Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacích a proteomických biomarkerov - projekt financovaný z grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Pomocou neho sa podarilo preukázať pozitívny terapeutický efekt nefarmakologických prístupov, ako sú tréning kognitívnych funkcií a edukácia rodinných príslušníkov pacientov. Projekt prispel k včasnej a správnej diagnostike demencií v SR a zároveň k podpore nových terapeutických prístupov v liečbe Alzheimerovej choroby.

 

(3)

Remembering together (Spomínajme spolu) - medzinárodný projekt, do ktorého sa okrem Slovenska zapojili Anglicko, Španielsko, Holandsko, Severné Írsko, Írsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko. Projekt mapoval vplyv reminiscenčnej terapie na postavenie rodinných opatrovateľov. Výsledkom bolo vytvorenie medodiky pre prácu so spomienkami pacienta a jeho rodiny. Projekt bol podporený Národnou agentúrou SAIAC.