Postup prijatia do denného pobytu

 

K prijatiu do špecializovaného denného pobytu je potrebné:

1. Dohodnúť si telefonicky  na tel. č.: 02/ 62 41 41 43 vstupnú odbornú konzultáciu u odborného pracovníka pre denný pobyt. Poradenstva sa musí zúčastniť klient, ktorý bude umiestnený do denného pobytu v sprievode svojho zástupcu - rodinného príslušníka.

2. K prijatiu do denného pobytu resp. k zaradeniu do poradovníka čakateľov, klient predloží Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu na stupeň č. 5 alebo 6, ktoré mu vydá Bratislavský samosprávny kraj na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti.

3. Pred nástupom do denného pobytu klient alebo jeho zástupca podá na Bratislavský samosprávny kraj Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovní sociálnej služby a doloží nasledujúce dokumenty:

  • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave  klienta a  popis RTG hrudníka (nie starší ako 3 mesiace),  ktoré potvrdí ošetrujúci praktický lekár klienta (tlačivo je súčasťou zmluvy s Centrom MEMORY),
  • Vyplnený Prijímací list (tlačivo je súčasťou zmluvy s Centrom MEMORY).

4. Po predložení všetkých potvrdení klient, resp. jeho zástupca uzatvoria Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Centre MEMORY.

 

Tlačivá k umiestneniu občana do denného pobytu