Terapeuticko-aktivizačný program

Komunita

 • Umožňuje nadväzovanie a upevňovanie sociálnych vzťahov, čím podporuje komunikačné zručnosti.
 • Vytvára priestor na spoluprežívanie a zdieľanie pocitov, myšlienok a názorov.
 • Využíva skupinové a individuálne rozhovory.

Program pre udržiavanie sebaobslužných činností

 • Pomáha udržiavať osvojené zručnosti a schopnosti (obliekanie, stravovanie, domáce práce), ktoré sú zautomatizované a nevyžadujú si proces učenia sa novému.
 • Cieľom je dosiahnuť, aby klient danú činnosť vykonával čo najsamostatnejšie a najdlhšie.

Kognitívna rehabilitácia

 • Pomáha udržiavať kognitívne funkcie človeka s Alzheimerovou chorobou.
 • Podporuje grafomotoriku, slovný prejav v komunikácii, sémantickú a motorickú pamäť, ale aj koncentráciu v rámci riešenia rôznych kogniitívnych úloh.
 • Prebieha individuálnou aj skupinovou formou.
 • Formy rehabilitovania kognitívnych funkcií: písomné vypĺňanie pracovných listov, koncentračno-rytmické cvičenia, slovné úlohy, cvičenia krátkodobej aj dlhodobej pamäti, práca s účelovo upraveným počítačovým programom, viaczmyslové cvičenia a iné.

 

Validation® Naomi Feil

 • Je to forma komunikácie a terapie, ktorá pomáha udržiavať kontakt s človekom s Alzheimerovou chorobou - umožňuje okoliu porozumieť a akceptovať hľadisko reality chorého. Jeho vedomie je posilňované uznávaním vyšších hodnôt a dôstojnosti človeka bez ohľadu na stupeň postihnutia.
 • Pomáha odstraňovať pocity strachu a neistoty.
 • Prebieha  individuálnou aj skupinovou formou.

Činnostná terapia

 • Stimuluje jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka.
 • Pomáha využívať už osvojené schopnosti, ale aj učenie sa nových techník.
 • Podporuje výrobu jednoduchých výrobkov a darčekov pre deti a vnúčatá v účelovo zariadenej miestnosti.
 • Využíva rôzne druhy materiálov.

Terapeutický tanec

 • Vytvára priestor pre telesné vyjadrenie a spracovanie emócií, nálad a pocitov, čím optimalizuje emocionálnu kolísavosť ľudí s Alzheimerovou chorobou.
 • Podporuje orientáciu v priestore (kontakt s miestom), v čase (kontakt "tu a teraz") a v osobe (hranice vlastného tela).
 • Optimalizuje zachované pohybové zručnosti a zároveň podporuje tvorbu nových pohybových schém, dôležitých v neverbálnej komunikácii vyjadrovania osobných potrieb najmä vtedy, keď slová nepostačujú vo vzájomnom dorozumievaní.

Muzikoterapia

 • Podporuje sluchovú diferenciáciu zvukov.
 • Umožňuje prepojenie rytmických podnetov s telom, hra na telo.
 • Podporuje prístup k telesno - zvukovým zážitkom človeka (hmotné - živé spojenie zvuku a rytmu s telom).
 • Stimuluje koordináciu pohybov, dlhodobú pamäť, vzťahy v skupine, navodzuje radostnú atmosféru, umožňuje spracovanie spomienok prostredníctvom spevu.

Arteterapia

 • Stimuluje fantáziu a umožňuje prijateľným spôsobom ventilovať negatívne pocity, relaxovať.
 • Arteterapeutické techniky pomáhajú k zlepšovaniu koncentrácie, objavovaniu a posilňovaniu sebapotenciálu a individuálnej tvorivosti.
 • Techniky: koláže, maľovanie v skupine, muzikomaľba a iné.

Dramatoterapia

 • Podporuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vytvára bezpečné prostredie na znovuprežitie emócií.
 • Podporuje využívanie fantázie a schopnosti improvizovať.
 • Techniky: zrkadlenie, pantomíma, rolové hry, neverbálne komunikačné techniky a iné.

Prvky biblioterapie

 • Cvičia schopnosti formulovať a vyjadrovať vlastné myšlienky, čo podporuje sebavedomie a integráciu v skupine.
 • Podporujú dlhodobú pamäť nasledovnými technikami: prednes poézie a prózy, dokončovanie básní a príbehov v skupine, diskusné stretnutia -  krátke príbehy s konfliktnou zápletkou.