Zmätenosť


U človeka postihnutého Alzheimerovou chorobou sa neraz objavia nevysvetliteľné stavy zmätenosti. Je ospalý a spomalený, ale niekedy i nepokojný, podráždený. Starší človek sa často dostáva do stavu zmätenosti. U postihnutého demenciou sa však tento stav ťažko rozpoznáva.

Zmätenosť vyvolávajú viaceré faktory. Od procesu starnutia mozgu, zhoršenia zraku a sluchu, cez chronické choroby, zníženú imunitu voči akútnym ochoreniam, reakcie na liek, až po nedostatok nočného odpočinku, smútok, premiestnenie do neznámeho prostredia. Podozrenie na akútny stav zmätenosti máme r skokovej zmene úrovne vedomia, správania, alebo činnosti pacienta.

Typické je zhoršenie celkových kognitívnych funkcií. Býva rýchle a krátkodobé (obvykle však nie dlhšie ako mesiac), sprevádzané poruchami pozornosti, psychomotoriky a poruchami cyklu spánok - bdenie. Pozornosť kolíše a môže chorému oslabiť, alebo v niektorých prípadoch úplne znemožniť schopnosť komunikovať. Prestáva uvažovať s obvyklou jasnosťou a zameraním na cieľ. Úvahy sú nesúvislé a pôsobia dezorganizovane - postihnutý nie je schopný udržať myšlienkový tok. Reč sa niekedy ochudobní, inokedy pacient rozpráva vzrušene. Preskakuje z témy na tému. Rozhovor si často nesprávne vysvetlí. Trpí poruchami vnímania a halucináciami (najmä zrakovými). Buchnutie dverí považuje za výstrel z pištole, záhyby na prikrývke sa mu javia ako živé organizmy. Takmer vždy je narušený cyklus spánok - bdenie (od nespavosti po nadmernú ospalosť).

Pacient býva dezorientovaný v čase a priestore, často je nadmieru aktívny. Môže sa prejaviť úzkosť, strach, hnev, eufória, tras, potenie, búšenie srdca.

Najčastejšou príčinou akútneho stavu zmätenosti staršieho človeka sú infekcie, srdcová dekompenzácia, srdcový infarkt, cukrovka, nedostatočná činnosť obličiek, pokles hladiny cukru v krvi, dehydratácia a epilepsia. Vyskytuje sa tiež veľmi často u pacientov chirurgických oddelení (zlomeniny krčka stehennej kosti). Ďalšou frekventovanou príčinou zmätenosti je nesprávne užívanie liekov proti nespavosti, nervozite i depresii. Akútne epizódy zmätenosti navodzuje i fyzická bolesť. Treba na to myslieť najmä u osôb s poruchou komunikácie.

Správna liečba akútneho stavu zmätenosti vyžaduje presnú identifikáciu jeho príčiny. Tichá, vhodne osvetlená izba, dobre viditeľné hodiny a kalendár, menej ľudí okolo - tieto aspekty dokážu pacienta upokojiť a pomôžu mu nájsť orientáciu v čase a priestore. Treba ho ubezpečiť, že zmätenosť je prechodná porucha. Pri veľkom rozrušení sa zasahuje medikamentózne. Starší ľudia v stave akútnej zmätenosti, však vzhľadom k potrebe diferencovaného diagnosticko-liečebného postupu patria do nemocnice. Musíme ich považovať za naliehavý geriatrický stav.