Čo sa pri týchto úlohách deje v našom mozgu?

 

1. Pri prvej úlohe ‐ vizuálna predstavivosť ‐ sa aktivuje zraková kôra v zadnej časti mozgu, a ďalej dráhy vedúce sem z oka vo vnútri zrakového nervu.

2. Rozlíšenie jednotlivých zvukov vo vašom okolí aktivuje sluchovú kôru a pridružené oblasti.

3. Postupné poklepávanie prstov aktivuje skupinu neurónov v najmenej štyroch rozdielnych oblastiach mozgu:

  • prefrontálna kôra, kde vzniká vedomé rozhodnutie vykonať určitú úlohu,
  • premotorická kôra, kde sa formujú pokyny k vyplneniu úlohy,
  • motorická kôra, ktorá je svojím spôsobom spojovacia stanica, ktorá odosiela tieto pokyny k rukám a svalom rúk, ktoré pohybujú prstami,
  • mozoček, ktorý dohliada nad celým procesom a upravuje túto činnosť podľa potreby v odozve na vonkajšie informácie, ako napríklad ‐ kde sa vaša ruka nachádza vo vzťahu ku stolu.

 

4. Odčítaním po sedem je komplexná kognitívna úloha a vyžaduje súčinnosť mozgových centier pre vyššie myslenie v prefrontálnej kôre.

5. Vybavenie si spomienky z minulosti pravdepodobne zaktivuje hippocampus, čo je štruktúra vo vnútri mozgu, ktorá sa podieľa na tvorbe a uchovávaní pamäte. Zároveň sa aktivujú tie oblasti mozgu, ktoré zodpovedajú tomuto typu pamäte. Napríklad spomienka na prvú samostatnú jazdu na bicykli, čo je motorická úloha, zaktivuje motorickú oblasť mozgu, vybavenie si vône babičkiných koláčov zaktivuje čuchové centrum.

6. V poslednej úlohe, kedy ste sa mali uštipnúť, vysielajú receptory bolesti v kožných nervoch signály späť do mozgu, aby ho upozornili na miesto a intenzitu bolesti a spustili opravnú reakciu, ak je nutná (prestaň ma štípať!). Pokiaľ je bolesť intenzívna, mozog môže uvoľňovať endorfíny, to sú prirodzené hormóny, ktoré blokujú prenos bolestivých signálov. Silné analgetiká tlmiace bolesť, ako napríklad morfium, napodobňujú tieto prirodzené endorfíny.

 

Ku všetkým týmto činnostiam dochádza behom zlomku sekundy. Z hľadiska práce mozgu sa tu nejedná vôbec o "ľahkú" úlohu. Keby ste ležali vo vnútri zariadenia PET alebo MRI - čo sú nástroje, ktoré moderná neuroveda používa k zobrazeniu živých častí mozgu v priebehu činnosti - snímky by ukázali "rozsvietenie" určitých oblastí mozgu pri vykonávaní každej z úloh.

Voľne preložené z anglického originálu "It´s Mindboggling!"

so zvolením Dana Alliance for Brain Initiatives, www.dana.org.

Späť na úlohy

schema1