Akým spôsobom ovplyvnili zobrazovacie vyšetrenia mozgu, napr. PET -pozitrónová emisná tomografia aMRI-magnetická rezonancia, neurovedecký výskum a klinickú starostlivosť?

 

Techniky, ktoré vyrobia obraz živého ľudského mozgu v priebehu činnosti, sa stali základným nástrojom neurovedeckého výskumu a rastúcou mierou ovplyvňujúcou spôsoby diagnostiky a liečby porúch mozgu. Nástup funkčného zobrazenia, ktoré hodnotí nielen štruktúru mozgu, ale aj rozloženia mozgovej činnosti, podnietil vznik novej oblasti kognitívnych neurovied, ktoré sa zaoberajú výskumom interakcií mozgu, učením a správaním. Klinickí výskumníci tiež začínajú využívať zobrazovacie metódy ku sledovaniu zmien vo vývoji neurologických chorôb a k hodnoteniu účinku liečby.

Tiež sa zvýšilo klinické využitie zobrazenia mozgu pri liečbe chorôb vďaka oveľa väčšej dostupnosti zobrazovacích prístrojov a nových techník, ktoré umožňujú nové využitie zobrazovacích metód. Napríklad neurológovia stále častejšie využívajú zobrazenie mozgu k rozlíšeniu Alzheimerovej choroby od ostatných foriem demencie. Významným krokom taktiež bolo, že americký vládny program Medicare prepláca vyšetrenia PET v súvislosti s diagnostikou Alzheimerovej choroby. Lekári môžu tiež využiť zobrazovacie vyšetrenie ku stanoveniu rozsahu poškodenia mozgu pri cievnej mozgovej príhode, poraneniach hlavy alebo roztrúsenej skleróze, k rozlíšeniu nádorov mozgu a k navigácii neurochirurgov pri operácii mozgu.

Rastúce klinické využitie tiež umožňuje identifikáciu oblastí v mozgu, z ktorých vychádzajú epileptické záchvaty a potvrdenie diagnóz neurodegeneratívnych chorôb, ako sú Parkinsonova či Huntingtonova choroba. U psychiatrických chorôb veci využívajú funkčné zobrazenie mozgu ku sledovaniu narušených mozgových dráh pri depresii, bipolárnej poruche, schizofrénii a obsedantnej kompulzívnej poruche. Tieto vyšetrenia, hoci zatiaľ v štádiu výskumu, môžu odhaliť vzťah medzi zmenami v mozgu a príznaky choroby alebo reakcií na liečbu, čo sú informácie, ktoré v budúcnosti budú lekárom pomáhať upraviť liečbu podľa individuálnych potrieb každého pacienta.