Historické míľniky

1994

Založenie Nadácie MEMORY - prvého právnického subjektu venujúceho sa problematike Alzheimerovej choroby na Slovensku.

 

1996

január

Podpora vzniku Neuroimunologického ústavu SAV - vedeckého pracoviska pre výskum neurodegeneratívnych ochorení.

máj

Benefičný koncert  Miroslava Dvorského - prezidenta Nadácie, za účasti Ceasera Milsteina z Veľkej Británie - nositeľa Nobelovej ceny za medicínu.

1997

Prvá získaná finančná podpora pre projekt "Výskum Alzheimerovej choroby" od firmy Slovnaft. a.s.

 

1998

21. september

Na Slovensku sa uskutočnilo prvé stretnutie príbuzných a opatrovateľov starajúcich sa o blízkych s Alzheimerovou chorobou pri príležitosti  Svetového dňa Alzheimerovej choroby.

Zároveň prvé vydanie prvej informačnej brožúrky o Alzheimerovej chorobe na Slovensku "Alzheimerova choroba ako ďalej?".

 

1999

Pravidelné organizovanie stretnutí pre príbuzných a opatrovateľov v podobe podpornej skupiny. Prednáška odborníka a emočná podpora pre prítomných.

 

2000

Vypracovanie projektu "Centrum MEMORY".

 

2001

17. september

Tlačová konferencia, na ktorej bola podpísaná Zmluva medzi Okresným úradom Bratislava V a Nadáciou MEMORY o prenájme bývalej materskej školy na Mlynarovičovej 21 v Bratislave za účelom realizácie projektu Centrum MEMORY.

 

2002

február

Zavedenie bezplatnej infolinky Alzheimerovej choroby s podporou farmaceutickej spoločnosti Pfizer a následne zverejnenie webstránky Nadácie.

25. marec

Nadácia MEMORY zakladá neziskovú organizáciu Centrum MEMORY za účelom vykonávania všeobecne prospešných služieb v oblasti zdravotníckej, sociálnej starostlivosti a vzdelávania.

máj

Slávnostné otvorenie Centra MEMORY. Symbolickú pásku prestrihol prezident Nadácie MEMORY operný spevák Miroslav Dvorský a ďalšie významné osobnosti Vladislav Šimka - prednosta Okresného úradu v Bratislave, Raj Airey - General Manager, Pfizer H.C.P. a Miroslav Švatarák - námestník generálneho riaditeľa pre výrobu, Slovnaft a.s.

Zahájenie terapeutických tréningov pamäti pre ľudí s poruchami pamäti, poradenstva, respitnej starostlivosti a preventívnych aktivít - tréningov pamäti a vitality pre aktívnych seniorov.

 

2003

Schválenie psychiatrickej ambulancie Bratislavským samosprávnym krajom a zahájenie jej činnosti v priestoroch Centra MEMORY. V súčasnosti so schválenou celoslovenskou pôsobnosťou Ministerstva zdravotníctva SR.

 

2004

apríl

Sprevádzkovanie špeciálneho denného pobytu s aktivizačným programom pre ľudí s demenciou.

september

Zahájenie vzdelávacieho kurzu "Opatrovateľ - spoločník seniora" špecializovaného na tréningy pamäti pre seniorov. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je určený pre pracovníkov sociálnych a zdravotníckych zariadení.

 

2005

1. január

Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja o zriadení ambulancie liečebného pedagóga a oficiálne začatie jej činnosti v priestoroch Centra MEMORY.

21. október

1. medzinárodná konferencia  "Európska dimenzia v učení sa a tréningu pamäti seniorov" za účasti projektových partnerov z Belgicka, Grécka a Lotyšska. Projekt financovaný Národnou kanceláriou programu Sokrates v rámci Grundtvig 2.

 

2006

marec

Zahájenie projektu Family Education - vzdelávanie rodín, ktorého hlavným cieľ bol naučiť rodinných príslušníkov porozumieť a lepšie chápať postihnutého človeka demenciou v podmienkach domácej starostlivosti.

apríl

Zahájenie projektu "Intenzívne vzdelávanie pracovníkov sociálnych a zdravotníckych zariadení". Vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva holandského kráľovstva a našej Nadácie sa akreditovaného vzdelávacieho kurzu "Tréning pamäti a terapeuticko-aktivizačný program pre seniorov" mohlo zúčastniť do konca roku 105 pracovníkov.

27. - 30. apríl

Druhé projektové stretnutie projektových partnerov v rámci projektu Grundtvig 2 v gréckych Aténach. Prezentácia našej činnosti v oblasti trénovania pamäti na medzinárodnej konferencii za účasti zahraničných odborníkov a laikov.

jún

Dvojdňová konferencia "Trénovanie pamäti seniorov" v spolupráci s so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, Českou společností pro trénování paměti a mozgový jogging a EURAG Memory Training Center. Bola určená pre pracovníkov sociálnych zariadení, študentov a absolventov akreditovaného vzdelávania Centra MEMORY a mala formu teoretických prednášok a praktických workshopov zameraných na trénovanie pamäti.

október

Pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby a 100. výročia objavenia tohto ochorenia sme organizovali v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou MEMORY DAY - prednáška pre verejnosť a tlačovú konferenciu.

november

Benefičný koncert Nadácie MEMORY pri príležitosti 100. výročia objavenia Alzheimerovej choroby a 10 rokov činnosti Neuroimunologického ústavu SAV. Koncert sa uskutočnil v koncertnej sále Slovenskej filharmónie s účinkujúcimi umelcami Hasmik Papian (soprán), Miroslav Dvorský (tenor) a Vitomir Marof (barytón). Orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Leoš Svarovský. Na koncerte boli odovzdané dva symbolické šeky od Slovenskej sporiteľne 100 000 Sk a od spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko 50 000 Sk.

 

2007

apríl

Pilotný projekt Intenzívny podporno-edukačný program (Komunikácia s človekom s demenciou) - cyklus 10 stretnutí rodín počas troch mesiacov.

september

Uvedenie do života CD nosiča "Tréning pamäti pre ľudí v produktívnom veku" pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie.

 

2008

marec

Prvýkrát sme si na Slovensku pripomenuli "Brain Awareness Week" (Týždeň mozgu) tlačovou konferenciou a prednáškami na tému mozgu.

december

Po 7 rokoch nájmu sa podarilo získať budovu do vlastníctva Centra MEMORY.

Finančná podpora pre našu lektorku Mgr. Wirth v treťom module intenzívneho kurzu vzdelávania "Validácie podľa Naomi Feil" vo Viedni. Je to špeciálna forma komunikácie s pacientmi s demenciou. Stali sme sa tak jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré má certifikovaného pracovníka v tejto technike komunikácie.

 

2009

marec

Druhý ročník "Brain Awareness Week" (Týždeň mozgu), v rámci ktorého sme poskytli záujemcom možnosť vyskúšať si bezplatne vyšetrenie pamäti v priestoroch Centra MEMORY.

jún

Inaugurácia prvého kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti podporené Nadáciou MEMORY pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Holíči pre spádovú oblasť Záhorie.

september

Prvá medzinárodná konferencia s názvom "Nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby".

 

2010

marec

Po tretíkrát sme si na Slovensku pripomenuli Týždeň mozgu prednáškami a aktivitami na podporu mozgovej činnosti. Do akcie sa zapojilo 29 organizácií z viacerých regiónov Slovenska, ktorí zorganizovali 43 akcií pre širokú verejnosť.

september

Druhá medzinárodná konferencia s názvom "Nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby" - zúčastnilo sa 86 pracovníkov z 38 zariadení.

november

V rámci vyhlásenej výzvy "Edukácia pracovníkov zariadení sociálnych služieb" sme sumou 1 463 € podporili 3 zariadenia zo Slovenska.