Podmienky pre organizáciu k získaniu statusu Kontaktného miesta SAS:

1. DOSTUPNOSŤ

- sídlo, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefón (vo vyhradenom čase pre verejnosť)

2. ČAS a PRIESTOR pre aktivity

3. PERSONÁL

- odborný zástupca + organizačný pracovník

- príp. ďalší odborní pracovníci (pedagóg, psychológ, andragóg, sociálny pracovník, zdravotná sestra)

4. ČINNOSTI (ocenené kreditmi za realizovanie týchto úloh)

- podporné skupiny

- jednorazové prednášky pre rodiny

- vzdelávanie - cyklus prednášok pre rodiny

- distribúcia informačných letákov Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

- účasť na príležitostných aktivitách (Týždeň mozgu, Svetový deň Alzheimerovej choroby)

- ďalšie činnosti poskytované na dobrovoľnej báze (tréningy pamäti, prednášky pre verejnosť)

 

Odborné a osobnostné požiadavky na personál kandidáta:

1. VŠ vzdelanie príslušného zamerania (pedagóg, sociálny pracovník, andragóg, psychológ, zdravotná sestra) s praxou min. 3 roky, z toho 1 rok práca s klientom s Ach (platí pre odborného zástupcu a odborných pracovníkov),
2. znalosť v oblasti vedenia podporných skupín, poradenstva rodinám a starostlivosti o ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou,
3. znalosť potrieb daného regiónu, monitorovanie cieľových skupín, prehľad o formách pomoci v danom regióne,
4. manažérske schopnosti - schopnosť komunikovať so samosprávou daného regiónu, vytvárať vzťahy s ďalšími odborníkmi a prizývať ich do spolupráce, komunikovať so Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v rámci poskytovania aktivít a služieb,
5. osobnostná zanietenosť pre skvalitňovanie poskytovaných činností pacientom a rodinám s Alzheimerovou chorobou pre danú spádovú oblasť.