Úlohy kandidáta uchádzajúceho sa o status Kontaktné miesto SAS

 

  • vyhľadávať rodiny s členom postihnutým Alzheimerovou chorobou,
  • poskytovať pomoc pri riešení sociálnej problematiky rodín starajúcich sa o človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí,
  • zabezpečovať činnosť podporných skupín, rozvíjať sociálne kontakty, výmenu informácií a skúseností a emocionálnu podporu,
  • uskutočňovať vzdelávacie podujatia pre rodinných príslušníkov zamerané na osvojenie si nových vedomostí, spôsobov a metód práce s postihnutými v domácom prostredí a výmenu skúseností,
  • rozvíjať spoluprácu s miestnou samosprávou, s VÚC pre riešenie problému Alzheimerovej choroby,
  • organizovať preventívne aktivity pre seniorov: tréningy pamäti a vitality, poskytovať informácie o zdravom spôsobe života vo vyššom veku,
  • zapájať sa do akcií Svetový deň Alzheimerovej choroby (1x ročne) a Týždeň mozgu (1x ročne).